Skip to main content
Fri, 06/12/2015 - 23:22
ข้อเขียนนี้เขียนขึ้นโดยยึดหลักการตามหนังสือ “แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย – รศ.วิสุทธิ์ โพธิแท่น” กอปรกับความรู้ตกผลึกจากหนังสือความรู้ทั่วไปในเชิงรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ที่เคยอ่าน โดยจะขอจำแนกหลักการสำคัญของประชาธิปไตยออกเป็น 7 ข้อตามความเข้าใจของผู้เขียน และยกขึ้นเปรียบเทียบกับสภาพการณ์ที่ปรากฏในสถานศึกษา ซึ่งมักกล่าวอ้างว่ามีการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
Tue, 05/12/2015 - 14:02
Kith Tanat กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท เขียนถึงระบบ SOTUS ในโรงเรียน ชี้กิจกรรมต่างๆ ควรที่มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและสบายใจแก่ทุกฝ่าย โดยที่ทุกคนควรจะเป็นเพื่อนร่วมสถานศึกษาที่มีไมตรีและเอื้อเฟื่อต่อกันอย่างไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านอายุหรืออื่นใด
Fri, 05/08/2015 - 14:43
ผู้ปกครองกว่า 70 % ระบุค่าใช้จ่ายเรื่องการเรียนของลูกเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ปีนี้เตรียมเงินไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ประมาณ 4,000 บาทต่อคน 47% ยอมรับมีปัญหาเงินไม่พอค่าใช้จ่ายของลูกในช่วงเปิดเทอม ต้องหยิบยืมเงิน ให้ลูกใช้ชุดเก่าไปก่อน
Sat, 05/02/2015 - 17:24
พัชณีย์ คำหนัก วิพากษ์โครงสร้าง-สถานการณ์ปัญหาการศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปการศึกษาปี 2558 ชี้มีลักษณะเป็นรัฐรวมศูนย์ฯ แนะกระจายอำนาจการตัดสินใจ หนุนบทบาทอปท. เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน
Wed, 04/29/2015 - 01:32
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เผยสไลด์ "ลับ ลวง พราง ธรรมศาสตร์ ออกนอกระบบ" ถึงลำดับเหตุการณ์ องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยหลังออกนอกระบบ สิ่งที่คาดว่าจะจะเกิดขึ้นอื่นๆ เช่น การลงทุนของเอกชน การยุบภาควิชาและวิชาเรียที่ง่ายขึ้น รวมทั้งงบประมาณในส่วนนักศึกษาน้อยลง
Wed, 04/29/2015 - 01:08
แอดปรีดี้ เพจธรรมศาสตร์ไหมละมึง ชี้ 4 ผลเสียของการนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกนอกระบบ พร้อมชวนร่วม "ชะลอ" รั้ง การตัดสิน พ.ร.บ.นอกระบบนี้ ในสภา สนช. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมนักศึกษาก่อน
Mon, 04/27/2015 - 20:46
บทความ ชี้ลักษณะการทำงานโสเภณีได้เปลี่ยนไป พร้อมด้วยศักยภาพและความสามารถที่มากขึ้น จนอาจเทียบได้กับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการใช้ความรู้ในการบริการอื่น เช่น นักแสดง นักร้อง โดยผู้เชียนตั้งคำถามด้วยว่า ในปัจจุบันโสเภณีเป็นอาชีพของคนโง่และไร้ความสามารถในการทำงาน เหมือนที่ถูกตีตราไว้ในอดีตหรือไม่?
Sun, 04/26/2015 - 20:13
ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ โครงการสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้ TDRI เสนอ สร้าง “คนเก่ง” ให้เป็น “ครูสอนดี” ” ระบบการศึกษาไทยควรต้องปรับเปลี่ยนแนวนโยบายสำคัญอย่างน้อย ให้ครูรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิชาความรู้และทักษะด้านเนื้อหาวิชาสำหรับการจัดการเรียนรู้ (PCK) เพิ่มขึ้น และให้ครูรุ่นใหม่ได้ “ฝึกคิดและฝึกสอน” จากการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
Wed, 04/22/2015 - 00:00
Thammachat Kri-aksorn ชี้ให้เห็นวาทะกรรมว่าด้วย "ว้าก! แค่นี้ทนไม่ได้ ต่อไปจะทนสภาพการทำงานได้ยังไง" สะท้อนกระบวนการป้อนคนเชื่องๆ เข้าตลาดแรงงาน ชี้ถึงเวลาแล้วที่สหภาพแรงงานควรจะคุยกับกลุ่มนักศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อแก้ปัญหาโดยองค์รวมไปพร้อมกันในระดับยุทธศาสตร์ ในการปรับสภาพการทำงาน
Fri, 04/17/2015 - 14:36
‘สิงห์สะดุ้ง’ มองคะแนนแอดมิชชั่นคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ สูงหลายปีติดไม่ใช่เรื่องน่าตกใจ แต่สะท้อนปัญหาโครงสร้าง-วัฒนธรรมที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัย ชี้หากเป็นบันไดก้าวแรกในเวทีการเมือง อาจต้องทบทวนใหม่ แต่หากเรียนรู้วิธีการทำความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างถึงรากเพื่อออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพให้กับรัฐและสังคมประชาธิปไตย คณะนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีมิใช่น้อย
Mon, 04/06/2015 - 20:30
พิมพ์กมล พิจิตรศิริ เขียนถึง ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของลูกหลานแรงงานข้ามชาติ พร้อมแนวทางการแก้ไข กรณีเด็กมอญในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร แสดงทุนมนุษย์ สร้างความก้าวหน้าของเศรษฐกิจไทย
Wed, 04/01/2015 - 01:29
กลุ่มเสรีนนทรี ม.เกษตรศาสตร์ ชี้ทำไม ม.นอกระบบถึงต้องเร่งออกในยุคเผด็จการ เพราะขั้นตอนการผ่านร่างที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น อธิการบดีและอดีตอธิการบดีหลายคนได้สิทธิ์ไปนั่งโหวตร่างกฎหมายนี้โดยไม่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้ง กฎอัยการศึกคอยควบคุมผู้เห็นต่างและรัฐบาลเผด็จการไม่ต้องกังวลถึงฐานเสียงตัวเอง
Sun, 03/29/2015 - 15:53
จากการควบคุมตัวและแจ้งข้อกล่าวหาต่อประชาชนจากกรณีโปรยใบปลิวที่มีข้อความต่อต้านเผด็จการ กลุ่มลูกชาวบ้านวอนปล่อยตัวและยุติการดำเนินคดี ยกเลิกกฎอัยการศึก
Thu, 03/26/2015 - 17:29
กลุ่มเสรีนนทรี ม.เกษตรศาสตร์ โพสต์ ข้อกังวลของนิสิต หากมีการนำ ม.ออกนอกระบบ ขาดการมีส่วนร่วมของนิสิต และประชาคม เป็นการผลักภาระให้นิสิตนักศึกษา ขาดเสรีภาพทางวิชาการและหลักสูตรที่สร้างกำไร ถูกก่อตั้งได้ง่ายโดยที่ยังไม่ผ่านการรับรอง
Fri, 03/20/2015 - 17:13
โจโฉ-เตอะ-เหมียว สมาชิกกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท นิยามของคำว่า“เด็กไม่ดี” เขียนถึงนิยามของคำว่า“เด็กไม่ดี” พร้อมข้อเสนอในการแก้ไข
Fri, 03/20/2015 - 15:18
หลังเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอคืนเวลาเรียนให้เด็ก เล็งลดกิจกรรมนักเรียน ชี้อาจเป็นเหตุผลการเรียนไม่สูงดังหวัง กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทสวนสิ่งที่ขาดหายอาจไม่ใช่ “เวลาเรียน” แต่อาจเป็น “คุณภาพการเรียน”