Skip to main content

ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ชี้การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ต้องยึดมั่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้เด็กมีจริยธรรม เสริมสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและทำให้เด็กเกิดความรักชาติ

20 ต.ค.2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และการเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

โดย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์ ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลต้องการสร้างสังคมที่เข็มแข็ง เพื่อให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะจุดมุ่งหมายสำคัญของการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ จะต้องยึดมั่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้เด็กไทยมีจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชาติจนนำไปสู่การปฎิบัติอย่างแท้จริง ดังนั้นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเหล่านี้จะต้องเป็นต้นแบบในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแกนนำให้โรงเรียนอื่นได้ปฎิบัติ ทั้งนี้ตนคิดว่าการปลูกฝังเรื่องค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นที่จะต้องปฎิบัติแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องนำไปปฎิบัติด้วยเช่นกัน

“เหตุการณ์ บ้านเมืองต่างๆที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นผมกลัวว่าจะทำ ให้เด็กเข้าใจประชาธิปไตยแบบผิดๆ ดังนั้นจึงอยากให้ครูและผู้บริหารต้องสร้างแบบอย่างในการเสริมสร้าง ประชาธิปไตยแบบถูกต้องให้แก่เด็กด้วย เช่น ความสามัคคี และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เรื่องค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ไม่ใช่แค่นำไปปฎิบัติให้ครบ 12 ข้อเพียงเท่านั้น แต่จะต้องปฎิบัติให้เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย”  พล.อ.สุทัศน์ กล่าวว่า

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การบูรณการการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนทั่วประเทศนั้นจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 3 พ.ย.นี้ ซึ่ง สพฐ.จะต้องทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง แล เพื่อให้โรงเรียนดังที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนำไปขยายผลและให้โรงเรียนอื่นๆนำไปปฎิบัติต่อไป อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์จะต้องพลิกโฉมให้ได้คือ ไม่ใช่เรียนเฉพาะเนื้อหาเท่านั้น แต่จะต้องสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและทำให้เด็กเกิดความรักชาติด้วย

เรียบเรียงจาก มติชนออนไลน์, เนชั่น