Skip to main content
Mon, 10/20/2014 - 19:58
ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ชี้การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ต้องยึดมั่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้เด็กมีจริยธรรม เสริมสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและทำให้เด็กเกิดความรักชาติ