ผลเลือกตั้งนายก อมธ.58 ลงพรรคเดียวคะแนนไม่ถึง 20%

วันที่ 30 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งมีพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงพรรคเดียวคือ พรรคธรรมเพื่อโดม ส่งผลให้ต้องใช้วิธีการการับรองซึ่งพรรคธรรมเพื่อโดมนั้นต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 20 % ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดหรือประมาณ 5,600 เสียง

ในเวลา 23.00 น. ผลการนับคะแนนดิบได้เสร็จสิ้น ปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 8,434 คน พรรคธรรมเพื่อโดมได้รับคะแนนเสียงทั้งหมด 5,177 เสียง ซึ่งไม่ถึง 20 % ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ขณะที่มีผู้ไม่รับรองจำนวน 1,478 เสียง งดออกเสียง 1,420 เสียง และบัตรเสียอีก 359 ใบ และสรุปในเบื้องต้นได้ว่าพรรคธรรมเพื่อโดมยังไม่ได้รับสิทธิในการดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์