Skip to main content
Thu, 02/23/2017 - 20:52
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี ชี้เกมมีทั้งข้อดีข้อเสีย แนะรู้จักแบ่งเวลาเล่นเกม มอง ‘E-sports’ ก็เป็นกีฬา ที่ต้องฝึกฝนมีระเบียบวินัย เตือนอย่าลืมมิติของเพื่อนที่มาร่วมทีมด้วย