Skip to main content
Thu, 03/23/2017 - 23:18
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 60 ผู้ใช้เฟสบุ๊ค Chayakorn Ongartkiadtiyod ประธานสภานักศึกษามหาว
Tue, 02/14/2017 - 23:20
  องค์กรนักศึกษาถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันในการฝึกความเป็นพลเมืองของสังคม มีการฝึกเรื่องสิทธิและหน้าที่ของการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนทำให้นิสิตนักศึกษาได้มีการแสดงออกในลักษณะต่างๆ และเรียกร้องสิทธิต่างๆผ่านหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อผลประโยชนต่อนักศึกษาในอดีต องค์กรนักศึกษา อย่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา มีความโดดเด่นและทรงพลังทางการเมือง ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยมากมาย นักศึกษากลายเป็นที่พึ่งอันสำคัญต่อขบวนการการเรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ เมื่อเวลาเดินทางมาถึงในปัจจุบันกลับมีคำถามอย่างกว้างที่เราอาจได้ยินอยู่บ่อยครั้งว่าเมื่อสังคมเกิดวิกฤติปัญหาแล้วนักศึกษาไปอยู่ที่ไหน อาจกล่าวได้ว่ามีนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวประเด็นต่างของสังคมการเมืองอยู่บ้าง หากแต่กลุ่มเหล่านั้นก็เป็นกลุ่มอิสระของแต่ละมหาวิทยาลัยมิใช่องค์กรอันเป็นทางการโดยตรงของนักศึกษา อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พลังของนักศึกษาหายไป และองค์กรนักศึกษายังคงเป็นตัวแทนของนักศึกษาหรือเป็นเพียงแค่แรงงานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น เราจึงชวนคุยเรื่องนี้กับนักกิจกรรมผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัย