Skip to main content

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติ 212 เสียง เห็นสมควรประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ...  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้กลายเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

     23 ก.พ. 2560 เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เผยแพร่มติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน 212 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 4 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 216 คน

     ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑรูย์ ประธานกมธ. วิสามัญฯพร้อมคณะ ได้กล่าวว่า ภายหลังกมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ. ดังกล่าวแล้ว มีการแก้ไขบางมาตรา อาทิ แก้ไขคำนิยามจาก“สภาคณาจารย์และพนักงาน” เป็น “สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้” และการแก้ไขและเพิ่มความในมาตรา7เกี่ยวกับการให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงและมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพทำการสอนวิจัย บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปใช้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมกำหนดให้มหาวิทยาลัยมีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิทยาการหลากหลายสาขาโดยมีศาสตร์ทางการเกษตรเป็นรากฐานพัฒนา บัณฑิตให้เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญมีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

  สำหรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวตราขึ้น เพื่อเป็นการปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จึงสมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว

 

ที่มา : http://www.radioparliament.net