สภานิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เรียกร้องปล่อยตัวชั่วคราว ไผ่ ดาวดิน

ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ระบุมีความกังวลต่อกระบวนการพิจารณาคดีแชร์บทความ BBC Thai ของไผ่ ดาวดิน ออกแถลงการณ์เรียกร้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินกระบวนพิจารณาคดีตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

14 ก.พ. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่แถลงการณ์ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมติร่วมจากที่ประชุม สมัยสามัญครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2560

โดยในแถลงการณ์ได้แสดงถึงความกังวลต่อกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการที่ศาลมีคำสั่งปฏิเสธการให้สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี ของนายจตุภัทร์  บุญภัทรรักษา เป็นการขัดต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง ตลอดจนรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ซึ่งล้วนรับรองว่าผู้ต้องหาต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

พร้อมทั้งขอเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของนายจตุภัทร์  บุญภัทรรักษา ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกฎหมายอย่างเป็นธรรม ให้ได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีตามกระบวนการพิจารณาคดี และได้รับความยุติธรรมโดยเร็วที่สุด

 

แถลงการณ์ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง คืนสิทธิปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายแก่นายจตุภัทร์  บุญภัทรรักษา

ตามที่นายจตุภัทร์  บุญภัทรรักษา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถูกจับกุมเพราะเหตุเผยแพร่ข่าวจากสำนักข่าว BBC และต่อมาในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ศาลจังหวัดขอนแก่นได้อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยหลักประกันเป็นเงินสด 400,000 บาท อย่างไรก็ตาม
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ศาลจังหวัดขอนแก่นได้มีคำสั่งถอนประกันนายจตุภัทร์  บุญภัทรรักษาตามคำร้องของพนักงานสอบสวน ต่อมาในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้ยกอุทธรณ์ของนายจตุภัทร์  บุญภัทรรักษา โดยยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้น และในวันที่ 6 มกราคม 2560 ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกฎีกาของนายจตุภัทร์  บุญภัทรรักษา โดยยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 ส่งผลให้นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ต้องขังในเรือนจำต่อไป

ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของนิสิตนักศึกษาตามหลักการประชาธิปไตย มีความกังวลต่อกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการที่ศาลมีคำสั่งปฏิเสธการให้สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี ของนายจตุภัทร์  บุญภัทรรักษา เป็นการขัดต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง ตลอดจนรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ซึ่งล้วนรับรองว่าผู้ต้องหาต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ขอเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของนายจตุภัทร์  บุญภัทรรักษา ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกฎหมายอย่างเป็นธรรม ให้ได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีตามกระบวนการพิจารณาคดี และได้รับความยุติธรรมโดยเร็วที่สุด

ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยประกอบไปด้วย สภานิสิตนักศึกษาดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยนครพนม

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

โดยมีองค์กรผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 19 มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่