Skip to main content

 

29 ต.ค.2558 เดลินิวส์ รายงานว่า จากการประชุมสัมมนาเลขานุการเจ้าคณะเขตเจ้าคณะอำเภอ เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ หนกลาง และภาค 12 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาจัดโดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ที่วัดสามพระยา วันนี้(29 ต.ค.)พระราชวรมุนี(พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงให้เลขานุการเจ้าคณะอำเภอทั้ง 4 ภาคเข้าใจถึงการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งถือว่าครูพระ จะมีสถานภาพที่ชัดเจนที่โรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นอนาคตของชาติ หากผู้บริหารสถานศึกษาหรือครู ไม่สนับสนุนหรือไม่ดำเนินการ ถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่จะมีความผิดตามมาตรา 157 ได้

"ปี 2558 ถือเป็นปีแรกของการดำเนินการ จึงอาจจะมีความไม่เข้าใจระหว่างคณะสงฆ์และทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ(กศน.อำเภอ)ที่จะเข้ามาช่วยงานคณะสงฆ์ อาตมาจึงได้แจ้งให้เลขาฯเจ้าคณะอำเภอเข้าใจการทำงานซึ่งต้องประสานกับกศน.อำเภอ ที่สำคัญคณะสงฆ์ได้หารือกับทาง ศธ.ถึงปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งจากนี้จะร่วมมือกันทำงานให้เกิดเอกภาพและไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระ แต่จะเป็นการสอนเสริมที่สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของ ศธ. นอกจากนี้แม่กองธรรมสนามหลวงยังได้จัดทำคู่มือครูหลักสูตรแนวทางการสอนให้แก่โรงเรียนด้วย"ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าว

ด้านพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)  เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง มส. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กระทรวงวัฒนธรรม และ ศธ. ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษานั้น เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะหารือร่วมกับ ศธ.เพื่อหาแนวทางดำเนินการจัดการเรียนนักธรรม และธรรมศึกษาผ่านทางโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ในลักษณะเดียวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล ซึ่งจะถ่ายทอดการสอนของสำนักเรียนในส่วนกลางไปยังวัดที่อยู่ห่างไกลที่มีพระ เณร สนใจการเรียนนักธรรม ขณะเดียวจะมีการถ่ายทอดการสอนธรรมศึกษาด้วย เพื่อให้สถานศึกษาและชาวบ้านที่สนใจได้เรียนรู้หลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วย