อดีตนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ฯ ม.ราม วอนปล่อย 14ประชาธิปไตยใหม่ ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

อดีตนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกแถลงการณ์เรียกร้องปล่อยตัว 14 สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข จี้หยุดใช้อำนาจคุกคามคนเห็นต่าง    

6 ก.ค.2558 อดีตนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 19 คน ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว 14 สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขและหยุดใช้อำนาจคุกคามคนเห็นต่าง โดยมีรายละเอียดแถลงการณ์ดังนี้

จากกรณีนักศึกษาและนักกิจกรรมทางสังคมออกมาแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาการละเมิดสิทธิของประชาชน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลหลังการรัฐประหาร  จนนำมาสู่การเข้าจับกุมนักศึกษา 14  คน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558  ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2558  และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ประกอบมาตรา 83 ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาทั้ง 14 คน ถูกฝากขังโดยอำนาจศาลทหารอยู่นั้น

พวกเราในนามอดีตนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นองค์กรนักศึกษาที่ทำกิจกรรมด้านการรณรงค์ให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดถึงการติดตามผลกระทบที่เกิดจากโครงการพัฒนาอันล้วนก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา  เราตระหนักดีว่าปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของสังคมไทย คือ การไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อทิศทางการพัฒนาอย่างเสมอภาค  ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ถูกปิดกั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ภาครัฐและกลุ่มทุนอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือปิดปากคนจนซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายที่ถูกกำหนดจากรัฐส่วนกลางมาอย่างยาวนาน  ทั้งนี้เราเห็นว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นโดยสันติวิธีของกลุ่มนักศึกษา นักกิจกรรมและประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐที่กำลังละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างกว้างขวางอยู่ในขณะนี้ เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตย  การเข้าจับกุมดำเนินคดีและคุมขังนักศึกษาทั้ง 14 คนโดยใช้อำนาจของศาลทหารจึงเป็นการกระทำที่ขาดความชอบธรรม ละเมิดต่อสิทธิของประชาชนอย่างรุนแรง และถือเป็นการดำเนินการที่ตรงข้ามกับข้อกล่าวอ้างของคณะรัฐบาลที่บอกว่าจะเร่งนำประเทศไปสู่การมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยเร็ว ซึ่งเราเห็นว่าการจับกุมดำเนินคดีกับนักศึกษาในครั้งนี้ กลับจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก

ดังนั้นพวกเราในนามอดีตนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามรายชื่อแนบท้ายนี้  ขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักศึกษาทั้ง 14 คนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข ตลอดถึงขอให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ยุติการคุกคามดำเนินคดีต่อผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาล  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐได้อย่างเต็มที่  อันจะเป็นหนทางที่จะนำพาประเทศเข้าสู่สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงต่อไป

                                              รายชื่อท้ายแถลงการณ์

1.     นายสุวิทย์   เมืองสง                     ประธานชมรมปี  2544

2.     นายเทวฤทธิ์   คำคูณ                   ประธานชมรมปี  2547

3.     นางสาวเกตุสุดา   ดวงพรม            ประธานชมรมปี   2548

4.     นายเอกพล   ช่วยชนะ                  ประธานชมรมปี  2550

5.     นายณัฐพัชร์   ใจศิริ                     ประธานชมรมปี  2556

6.     นางสาวสิริธร  ไพรลุณ                  ประธานชมรมปี   2557

7.     นายนิรุตณ์  บัวพา                       รองประธานชมรมปี   2541

8.     นายทวีศักดิ์   มณีวรรณ์                รองประธานชมรมปี  2542

9.     นายอรรถพล  เพ็ชรยิ้ม                 รองประธานชมรมปี  2546

10.  นายกฤษดา   ขุนณรงค์                รองประธานชมรมปี   2548

11.  นางสาวบุษป์สุคนธ์   ปั้นช้าง          รองประธานชมรมปี   2552

12.  นายกิตติ   วิสารกาญจน               กรรมการกลางกลุ่มนิเวศน์ , สมาชิกชมรมปี 2551

13.  นายอรรถวุฒิ   อรรฐาเมศร์            กรรมการชมรมปี   2543

14.  นางสาวแก้วตา  ธัมอิน                 กรรมการชมรมปี   2545

15.  นางสาวฐิติมา   หิรัญวงศ์              กรรมการชมรมปี   2551

16.  นายธนากร   สัมมาสาโก              สมาชิกชมรมปี   2547

17.  นางสาวมนัชยา  ทองมณี              สมาชิกชมรมปี   2548

18.  นายธนพล   ใคร่ครวญ                 สมาชิกชมรมปี   2548

19.  นางสาวเอมอร   บุญกอน              สมาชิกชมรมปี   2548