มติคณะกรรมการตุลาการฯ ไม่รับรองปริญญาโทกฎหมาย 7 มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติไม่รับรองหลักสูตรปริญญาโทกฎหมาย 7 มหาวิทยาลัยดัง ใช้สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาไม่ได้

26 ส.ค.2557 การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ได้มีมติ ไม่เห็นชอบรับรองหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พพากษาของ มหาวิทยาลัยจํานวน 4 แห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พร้อมทั้งเพิกถอนการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาของมหาวิทยาลัยจํานวน 3 แห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัยตาปีมหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย