สพฐ. สั่งให้การบ้านนักเรียนอย่างเหมาะสม ไม่มาก-ยากเกินไป จ้างทำมีโทษ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกแนวปฏิบัติการให้การบ้านนักเรียนถึง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ห้ามให้การบ้านมากหรือยากเกินไป เน้นงานกลุ่ม หากพบนักเรียนลอกหรือจ้างทำการบ้านให้พิจารณาโทษอย่างจริงจังและให้มีการสอนเสริมฟรี

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2557 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียน ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โดยระบุว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่ามีการรับจ้างทำการบ้านให้นักเรียนผ่านสังคมออนไลน์ทุกประเภท โดยรับทำตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การกระทำดังกล่าวถือเป็นการบ่อนทำลายคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น เพื่อหยุดยั้งการกระทำดังกล่าว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1.ให้ครูพิจารณามอบหมายการบ้านให้นักเรียนอย่างเหมาะสม ไม่ยากเกินไป ไม่มากเกินไป ควรมอบหมายให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้น เช่น โครงงานต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้ในแง่มุมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตจริงมากกว่า

2.ให้ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามการจัดการเรียนการสอน และการให้การบ้านของครูให้เหมาะสม หากพบนักเรียนลอกหรือจ้างทำการบ้าน ให้พิจารณาโทษตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนดอย่างจริงจัง

3.ให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสอนเสริมนอกเวลาให้กับนักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และกำหนดเวลาว่างตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนได้ช้ากว่าเพื่อน หรืออาจจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยนักเรียนให้ได้บรรลุผลตามหลักสูตร และ 4.ให้ผอ.สพท.กำชับผู้บริหารสถานศึกษา ติดตามสอดส่องการให้การบ้านของนักเรียนอย่างใกล้ชิด