Skip to main content
Wed, 03/22/2017 - 22:34
The reading room ห้องสมุดเล็กๆซ่อนตัวอยู่บริเวณใจกลางเมืองย่านสีลม ทำขึ้นตามความตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันความรู้ แหล่งข้อมูลด้านศิลปะ และเปิดเป็นพื้นที่ให้คนที่สนใจได้มาแลกเปลี่ยนทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ  ทั้งยังให้เข้าใช้บริการ และสามารถยืมหนังสือได้ฟรี ปัจจุบันได้เปิดทำการมานานกว่า 7 ปีแล้วส่งผลให้