Skip to main content
Sun, 04/30/2017 - 21:24
กางหนังสือ เปิดตำรา เด็กไทยเรียนเรื่อง 2475  อย่างไร                                 
Sat, 06/27/2015 - 15:40
  27 มิ.ย. 2558 ภาคีนักกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันครบรอบการประกาศใช้ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองสยาม(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2475 ซึ่งถือเป็นการสถาปนากฎหมายลายลักษณ์ขึ้น ชี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ใช่การชิงสุกก่อน พร้อมพิทักษ์เจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตย ที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และหลักการที่ว่า อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย