Skip to main content
Tue, 07/14/2015 - 23:50
รายงานวิจัยของธนาคารโลก (2558)  ชี้ให้เห็นว่า การลดความขาดแคลนครูเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญสำหรับการยกระดับคุณภาพและการลด ความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไทย
Fri, 07/03/2015 - 20:32
เอกรินทร์ ต่วนศิริ เล่า 6 ประเด็น การเผชิญกับการใส่ร้ายป้ายสีต่อขบวนการนักศึกษาตอนสถานการณ์ภาคใต้เริ่มปะทุขึ้นรอบใหม่เมื่อปี 2547
Fri, 06/12/2015 - 23:22
ข้อเขียนนี้เขียนขึ้นโดยยึดหลักการตามหนังสือ “แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย – รศ.วิสุทธิ์ โพธิแท่น” กอปรกับความรู้ตกผลึกจากหนังสือความรู้ทั่วไปในเชิงรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ที่เคยอ่าน โดยจะขอจำแนกหลักการสำคัญของประชาธิปไตยออกเป็น 7 ข้อตามความเข้าใจของผู้เขียน และยกขึ้นเปรียบเทียบกับสภาพการณ์ที่ปรากฏในสถานศึกษา ซึ่งมักกล่าวอ้างว่ามีการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
Tue, 05/12/2015 - 14:02
Kith Tanat กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท เขียนถึงระบบ SOTUS ในโรงเรียน ชี้กิจกรรมต่างๆ ควรที่มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและสบายใจแก่ทุกฝ่าย โดยที่ทุกคนควรจะเป็นเพื่อนร่วมสถานศึกษาที่มีไมตรีและเอื้อเฟื่อต่อกันอย่างไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านอายุหรืออื่นใด
Fri, 05/08/2015 - 14:43
ผู้ปกครองกว่า 70 % ระบุค่าใช้จ่ายเรื่องการเรียนของลูกเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ปีนี้เตรียมเงินไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ประมาณ 4,000 บาทต่อคน 47% ยอมรับมีปัญหาเงินไม่พอค่าใช้จ่ายของลูกในช่วงเปิดเทอม ต้องหยิบยืมเงิน ให้ลูกใช้ชุดเก่าไปก่อน
Sat, 05/02/2015 - 17:24
พัชณีย์ คำหนัก วิพากษ์โครงสร้าง-สถานการณ์ปัญหาการศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปการศึกษาปี 2558 ชี้มีลักษณะเป็นรัฐรวมศูนย์ฯ แนะกระจายอำนาจการตัดสินใจ หนุนบทบาทอปท. เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน
Wed, 04/29/2015 - 01:32
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เผยสไลด์ "ลับ ลวง พราง ธรรมศาสตร์ ออกนอกระบบ" ถึงลำดับเหตุการณ์ องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยหลังออกนอกระบบ สิ่งที่คาดว่าจะจะเกิดขึ้นอื่นๆ เช่น การลงทุนของเอกชน การยุบภาควิชาและวิชาเรียที่ง่ายขึ้น รวมทั้งงบประมาณในส่วนนักศึกษาน้อยลง
Wed, 04/29/2015 - 01:08
แอดปรีดี้ เพจธรรมศาสตร์ไหมละมึง ชี้ 4 ผลเสียของการนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกนอกระบบ พร้อมชวนร่วม "ชะลอ" รั้ง การตัดสิน พ.ร.บ.นอกระบบนี้ ในสภา สนช. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมนักศึกษาก่อน
Mon, 04/27/2015 - 20:46
บทความ ชี้ลักษณะการทำงานโสเภณีได้เปลี่ยนไป พร้อมด้วยศักยภาพและความสามารถที่มากขึ้น จนอาจเทียบได้กับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการใช้ความรู้ในการบริการอื่น เช่น นักแสดง นักร้อง โดยผู้เชียนตั้งคำถามด้วยว่า ในปัจจุบันโสเภณีเป็นอาชีพของคนโง่และไร้ความสามารถในการทำงาน เหมือนที่ถูกตีตราไว้ในอดีตหรือไม่?
Sun, 04/26/2015 - 20:13
ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ โครงการสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้ TDRI เสนอ สร้าง “คนเก่ง” ให้เป็น “ครูสอนดี” ” ระบบการศึกษาไทยควรต้องปรับเปลี่ยนแนวนโยบายสำคัญอย่างน้อย ให้ครูรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิชาความรู้และทักษะด้านเนื้อหาวิชาสำหรับการจัดการเรียนรู้ (PCK) เพิ่มขึ้น และให้ครูรุ่นใหม่ได้ “ฝึกคิดและฝึกสอน” จากการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ