Skip to main content


สภาพอนาคตของชาติโดยรวม
ภายใต้การปกครองของผู้ยึดอำนาจ
ที่จำกัดสิทธิเสรีภาพความคิดเห็น
และการแสดงออกทางปัญญา

 

Sinsawat Yodbangtoey