Skip to main content
Mon, 09/22/2014 - 19:45
ระบุระบบทุนนิยมชอบรัฐที่ใช้การปกครองแบบอำนาจนิยมมากกว่า เพราะรู้สึกว่าเสรีภาพทางการเมืองเป็นของฟุ่มเฟือย ชี้รูปแบบของชนชั้นทางสังคมได้เปลี่ยนไปแล้ว แนะรวมกลุ่มกันของคนทำงานอย่างมีคุณภาพสามารถต่อรองได้