Skip to main content

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินงานผลปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับที่3)

 

โดยมีเนื้อหาถึง  กรณีที่บุคลากรที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ประพฤติตนขัดต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย สร้างความแตกแยกของบุคลากร รวมถึงมีการใช้สื่ออนไลน์ ในเชิงทำลายภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างความแตกแยกของบุคลากร รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงทำลายภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือ มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม กับการเป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลัยด้านอื่น ให้ได้รับ การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างได้ไม่เกินระดับพอใช้ ซึ่งทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นจำนวนมากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ในวันพุธที่ 15 ม.ค. 60 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่