​กสม.จับมือคณะนิติศาสตร์ มข. เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในอีสาน

 

 

   เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  ร่วมกับคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   และการสัมมนาวิชาการ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประเสริฐ  เขียนนิลศิริ (ห้องบรรยาย ๓) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี  นายวัส  ติงสมิตร  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการทำงานเชื่อมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน”           จากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่อง “กระบวนการทำงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมี นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ผศ.กิตติบดี  ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนายชนินทร์  เกตุปราชญ์  ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน เป็นวิทยากร  ดำเนินรายการ  โดย  นางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ในฐานะประธานคณะทำงานเปิดศูนย์ ฯ 

          ต่อด้วยการอภิปราย เรื่อง “ภาพหวังอนาคตการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่เชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน”  โดยมี  นายนรินทร์  พรหมสาขา ณ สกลนคร  ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น  นายอมฤต  วะสมบัติ  รองอัยการจังหวัดขอนแก่น  นายสุวิทย์  กุหลาบวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน  นายพงศ์จรัส  รวยร่ำ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายสุรสีห์ โกศลนาวิน อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นวิทยากร   ดำเนินรายการ นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


          นอกจากนี้  ในพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยังมีกิจกรรม ปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนของนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าห้องประเสริฐ  เขียนนิลศิริ (ห้องบรรยาย ๓) คณะนิติศาสตร์  และ การฉายภาพยนตร์สารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ สุมนต์  สกลไชย (ห้องบรรยาย ๔) คณะนิติศาสตร์


          สำหรับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ ณ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก  รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  ติดต่อหรือสอบถามได้ที่ โทร. ๐๔๓ ๐๐๙๐๐๗ ต่อ ๔๒๔๙๖ / สายด่วน ๑๓๗๗ 

 

 

ที่มา:http://www.nhrc.or.th