Skip to main content
Thu, 03/23/2017 - 12:39
เชิญร่วมงานตัวตนอยู่หนใด? …แล้วใครไร้ตัวตน แรงบันดาลใจจากเพลง "จงภูมิใจ" ของชัยภูมิ ป่าแส
Tue, 02/14/2017 - 23:20
  องค์กรนักศึกษาถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันในการฝึกความเป็นพลเมืองของสังคม มีการฝึกเรื่องสิทธิและหน้าที่ของการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนทำให้นิสิตนักศึกษาได้มีการแสดงออกในลักษณะต่างๆ และเรียกร้องสิทธิต่างๆผ่านหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อผลประโยชนต่อนักศึกษาในอดีต องค์กรนักศึกษา อย่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา มีความโดดเด่นและทรงพลังทางการเมือง ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยมากมาย นักศึกษากลายเป็นที่พึ่งอันสำคัญต่อขบวนการการเรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ เมื่อเวลาเดินทางมาถึงในปัจจุบันกลับมีคำถามอย่างกว้างที่เราอาจได้ยินอยู่บ่อยครั้งว่าเมื่อสังคมเกิดวิกฤติปัญหาแล้วนักศึกษาไปอยู่ที่ไหน อาจกล่าวได้ว่ามีนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวประเด็นต่างของสังคมการเมืองอยู่บ้าง หากแต่กลุ่มเหล่านั้นก็เป็นกลุ่มอิสระของแต่ละมหาวิทยาลัยมิใช่องค์กรอันเป็นทางการโดยตรงของนักศึกษา อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พลังของนักศึกษาหายไป และองค์กรนักศึกษายังคงเป็นตัวแทนของนักศึกษาหรือเป็นเพียงแค่แรงงานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น เราจึงชวนคุยเรื่องนี้กับนักกิจกรรมผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
Fri, 10/17/2014 - 00:42
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ "การทำกิจกรรมนักศึกษาใน มช. : ประสบการณ์จากคน 3 รุ่น" ที่ ห้องประชุมสีฟ้า (ห้องประชุมชั้น3) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช. เพื่อชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ไปจนถึงประสบการณ์ของกิจกรรมนักศึกษา โดยมีวิทยากรคือ ร.ศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีลอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คุณศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ ศิษย์เก่าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตัวแทนนักศึกษาจากสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ท่านอื่นไปจนถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกเล็กน้อย โดยการบรรยายจะเป็นการให้ข้อมูลทางด้านวิชาการ ข้อมูลข้อเท็จจริงไปจนถึงเป็นการบรรยายประสบการณ์ของกิจกรรมในรั้วมหาลัย