Skip to main content
Thu, 01/07/2016 - 21:54
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ยูนิเซฟ เรียกร้องให้ผู้ใหญ่หันมารับฟังเสียงของเด็กมากขึ้น และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขา
Thu, 01/07/2016 - 21:11
เพนกวิน นักเรียน ม.5 เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ชี้ควรจะยกเลิก 'ขวัญวันเ­ด็ก' ระบุเป็นการยัดเยียดให้เด็กเป็น แนะควรหนุนให้เด็กไ­ด้มีส่วนร่วม-เปิดโอกาสใ­นการกำหนดอนาคตและทิศทางชีวิตของตัวเอง
Fri, 06/19/2015 - 23:17
'คำประกาศจากใจ 7 ดาวดิน' ลั่นพร้อมให้จับที่ จ.เลย ระบุรู้ตัวว่าโดนจับแน่ ไม่อ้อนวอนให้รัฐบาล คสช. มอบเสรีภาพให้และไม่ขอร้องพวกนายทุนสามานย์ จะรับประกันเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม ความยุติธรรม สันติวิธี ด้วยตัวเอง
Fri, 03/06/2015 - 02:35
หลัง ครม.ผ่านร่าง ม.เกษตรฯ ออกนอกระบบ พบป้ายค้านโผล่ในมหาวิทยาลัย นิสิตกลุ่มเสรีนนทรีฯ ชี้กระบวนการขาดการมีส่วนร่วม-ไม่เป็นประชาธิปไตย ถึงมีก็แค่กระบวนการ ‘ปรับทัศนคติ’ มีธงอยู่ก่อน หวั่นค่าเทอมขึ้นเท่าตัว